MH-Atelier neemt jouw persoonsgegevens serieus en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van deze site en deelname aan de sessies/workshops ga je akkoord met onderstaande Privacyverklaring.

Privacyverklaring MH-Atelier 
Ik, Marjo le Roy- Hoosemans, handelend onder de naam MH-Atelier, respecteer de privacy van al mijn cliënten en de gebruikers van mijn site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Ik ben bereikbaar op marjo@mh-atelier.nl.
In deze privacy verklaring geef ik u heldere en transparante informatie over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe alles om uw privacy te waarborgen.  Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat:

 • ik uw persoonsgegevens verwerk overeenkomstig het doel waarvoor deze aan mij zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • ik u om uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door MH-Atelier verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de begeleiding en workshops
 • om (met uw toestemming) u per mail te informeren over de begeleiding
 • voor administratieve verwerking van facturen

De persoonlijke gegevens die MH-Atelier verwerkt voor begeleiding en workshops, zijn:

 • naam
 • adres + postcode
 • woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt om u informatie te kunnen sturen, u te kunnen bellen als contact wenselijk is (denk aan het niet doorgaan van een afspraak) en om u een gerichte informatie toe te kunnen sturen. 
Deze gegevens worden opgenomen in de cliëntenlijst zodat u gericht geïnformeerd kunt worden over activiteiten die een aanvulling zijn op de eerder door u ontvangen informatie. Wilt u niet in de cliëntenlijst opgenomen worden dan kunt u dat ten alle tijde laten weten en om uitschrijving verzoeken.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt MH-Atelier gebruik van een derde partij voor:

 • de internet omgeving (webhosting en webmaster).

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kan ik uw persoonsgegevens delen met derden als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn
MH-Atelier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
MH-Atelier heeft passende technieken en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
 • Beveiliging van de websitedomein via Let’s Encrypt met SSL-certificaten. Let’s Encrypt is op onze website te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk, de verbinding tussen de website en de bezoeker is dan versleuteld.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Onderaan dit document staan mijn contactgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij.

Suggesties, klachten of vragen?
Heeft u suggesties, klachten, of vragen over deze Privacyverklaring?

Neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens zijn:

MH-Atelier 
Marjo le Roy-Hoosemans
Markhek 13
4824 AV Breda
marjo@mh-atelier.nl
06-12585509